Cal incloure el Widget següent:

<iframe src="url de la pàgina" width="800" height="600" frameborder="0" scrolling="yes"></iframe>


Les variables width, height i frameborder es poden canviar de grandària.El valor scrolling pot ser yes o no.